ECP : WER ÙN WÀS VERSTECKT SICH HÌNTER DENNE BUECHSTÀWE ?

 

ECP ìsch vor àllem d’Gschìcht vùneme Mànn, wie pàssionniert ìsch vùm Reschtauriere. Àls Liebhàwer vùm Stein ùn vùn de guetgemàchte Àrweit ùn àls Speziàlischt vùn de historische Gebejer, het de José Soares sini eijene Prodükte-Lini ùf d’Bein gstellt. Er forscht, innoviert ùn entwìckelt wìriksàmi ùn nìt-schadlichi Leesùnge ùn Technike fer de Stein ze pflaje ùn ze reschtauriere. ECP – Entreprise pour la Conservation du Patrimoine (Betrieb fer d’Erhàltùng vùm Erbguet) ìsch 2006 gegrìndt worre.

 

ECP, Formel-Grìnder ùn Entwìckler

 

Mìr stelle ùnseri wìriksàme ùn quàlitätsvolle Prodükte salwer har.

Fer ùnseri Kùnde hàlte mìr dràn, ìmmer leischtùngsvoller ùn kreàtiver ze ware.

Ùnseri Prodükte-Lini tuet sich àls verbessere ùn entwìckle, ìndem dàss mìr

standig innoviere. Dìe Lini bsteht üss:


• Dekapier-Mìttel
• Befeschtiger & Mineràlisierer
• Pùtz-Mìttel
• Merkel
• Schùtz-Mìttel
• Verscheenerùngs-Mìttel
Dùrich ùnseri bsùnderi Kanntnis vùm Stein-Verderwe, entwìckle mìr äu spezifische Leesùnge.

 

Züsàtz-Àngebote

 

Ùnseri Häuptàktivität bliit ’s Harstelle vùn Prodükte, mìr bìete àwwer äu noch meh àn :
• Üssbìldùnge ìm Bereich Stein-Verderwùng, d’verschiedene

Krànkheite ùn d’Leesùnge dezü
• Ràtschläj fer wittersch ze kùmme ìn eijere Projekte, je nooch eijerer technische ùn ökonimische Wàhl
• De Verkäuf vùn Böistell-Màteriàl (Hochdrùck-Wàschàpperàt, trààbares elektrisches Màteriàl, Sprìtz-Màteriàl…)
• E Kùndedìenscht fer ejeri Böistell-Àpperat ze repàriere
• De Verkäuf ùn ’s Verlehne vùn Pùtz-Laser vùm Walt-Fìehrer El.En.

 

Eso bìete mìr e gànzi Reih vùn Leesùnge àn, fer de Schùtz ùn d’Üsswartùng vùn ùnserem Böi-Erbguet.